اجرای بداهه استاد #محمدابراهیم_شریف_زاده

اجرای بداهه استاد #محمدابراهیم_شریف_زاده چهره ماندگار موسیقی مقامی ایران. وی اهل باخرز در خراسان...