آثار ایجاد اقامتگاه های بومگردی بر توسعه سکونتگاه های روستایی
آثار ایجاد اقامتگاه های بومگردی بر توسعه سکونتگاه های روستایی

نویسنده: اکبرنیستانی، حسن گیاهی، مهدی جوانشیری

تعریف مفهوم محیط های تاریخی_طبیعی

نویسندگان: فرامرز پارسی، کاوه منصوری