تاریخ زرتشتی دوزی در ایران

تاریخ زرتشتی دوزی در ایران

گزارش نشست
تاریخ زرتشتی دوزی در ایران
خانه هفت‌دست- نشست «ریشه‌های سوزن‌دوزی در ایران»
در روز 19 خرداد 1401 با موضوع بررسی نقوش لباس‌های زنان زرتشتی در تاریخ برگزار شد. خانه هفت دست در نمایشگاه زرتشتی‌دوزی میزبان این نشست بود. 

بلاگ

نمایشگاه گل و نقش زرتشتی دوزی

نمایشگاه گل ونقش(زرتشتی دوزی)۱۹ و۲۰ خرداد همراه با نشست تخصصی تاریخ زرتشتی دوزی در ایران ومعرفی  اقامتگاه بوم گردی نارتی تی تفت برگزار شد .

دیدار با ازدست گستردنی های دستباف

زمان برگزاری: 19 و20 اسفند ماه 1400

محل برگزاری: سالن نمایشگاه خانه صنایع دستی و بوم گردی هفت‌دست

بهار در خانه هفت دست
بهار در خانه هفت دست

زمان برگزاری: 12 و13اسفند ماه 1400

محل برگزاری: سالن نمایشگاه خانه صنایع دستی و بوم گردی هفت‌دست

نمایشگاه: بهمن ماه خانه هفت دست

زمان برگزاری: 21 و 22 بهمن ماه 1400

محل برگزاری: سالن نمایشگاه خانه صنایع دستی و بوم گردی هفت‌دست