رازهای معماری یک خانۀ تفرشی

اردیبهشت 93 به دعوت دوستی شبی را در خانۀ جد پدرش در تفرش بسر بردم. خانه‌ای آجری دو طبقه، ایوان‌هایی...