كاشي كاري مقرنس در معماري ايران
كاشی‌کاری مقرنس در معماری ايران

نویسنده: دکتر مهدی مکدی نژاد     مقرنس یکی از عناصر مهم و شناخته شده در معماری ایرانی است که از...

پارچه بافی در عصر قاجار
پارچه بافی در عصر قاجار

پرسش و پاسخ با دکتر روح فر   پارچه‌بافي عصر قاجار با وجود غناي طرح و اسلوب بافت تاكنون چندان شناخته...