هنر در پاکستان با ساجده وندال
هنر در پاکستان با ساجده وندال

یکی از بخش های حوزۀ تمدنی زبان فارسی، سرزمین پاکستان با دو ورودی به شبه قارۀ هند است. ترکیب فرهنگ و...