نقش آینه در سوزن دوزی بلوچ

سوزن دوزی بلوچ در برخی موارد به آینه آراسته می شود.

نقش آینه در سوزن دوزی بلوچ
از منظر باورهای فرهنگی

پژوهشی از فاطمه میرزایی و آمنه مافی تبار

سوزن دوزی بلوچ در برخی موارد به آینه آراسته می شود. تحقیق پیش رو بر این زینت در سوزن دوزی های نواحی جنوبی استان سیستان و بلوچستان تمرکز دارد. یافته های این پژوهش به شکل میدانی بدست آمدند و در ابتدا با معرفی نقش آینه در سوزن دوزی ها به جایگاه فرهنگی این هنر می پردازد و سپس مفاهیم نمادین و کارکردهای آن را توضیح می دهد. نتایج آن نشان می دهد که حداقل در 24 مورد از نقوش بلوچ دوزی کاربرد دارد. آینه در این سوزن دوزی ها تنها یک زینت نیست، بلکه معانی فرهنگی خاصی را نمایندگی می کند. نور و روشنایی، آب و آبادانی، عشق و شهادت، معصومیت و پاکی و گاه مکنت و قدرت از جمله معانی است که در نقوش خاصی متبادر می شوند. 

فایل کامل مقاله به پیوست است
 

منابع: 

تحلیل و طبقه بندی نقش آینه در سوزن دوزی بلوچ از منظر باورهای فرهنگی، فاطمه میرزایی و آمنه مافی تبار، فصلنامه هنرهای صناعی اسلامی، سال هفتم، شماره یک، بهار و تابستان 1402