فرش جنگ فریاد اعتراض به زبان تصویر

فرش جنگ فریاد اعتراض به زبان تصویر

نویسنده:محسن کیهان پور،  ابولقاسم نعمت شهر بابکی

 

جنگ به عنوان یک فرآیند اجتماعی در هر جامعه ای که رخ دهد وجوه مختلف زندگی انسان را تحت تاثیر قرار میدهد. از جمله­ ی این حوزه ها، زمینه های تولیدات هنری است. و گاه این تولیدات الزاما توسط هنرمندان آکادمیک و با رویکرد و زبان هنری شناخته شده ی روز تولید نمیشود.

جنگ به عنوان یک فرآیند اجتماعی در هر جامعه ای که رخ دهد وجوه مختلف زندگی انسان را تحت تاثیر قرار میدهد. از جمله­ ی این حوزه ها، زمینه های تولیدات هنری است. و گاه این تولیدات الزاما توسط هنرمندان آکادمیک و با رویکرد و زبان هنری شناخته شده ی روز تولید نمیشود. از آثار پیش از تاریخ تا امروز آدمیان به هر شکل که توانسته اند موضوع جنگ را بازتاب داده اند و در بسیاری از این تولیدات، بخش نامطلوب آن را به امید توقف و تغییر به تصویر کشده اند. از آخرین نمونه های اینگونه آثار که توسط مردمان عادی و سنتی در اعلام انزجار از جنگ بیان شده فرش هایی است که در افغانستان بافته شده و در آن ها إلمان های جنگ، به عنوان موضوعی آزار دهنده مورد اشاره قرار گرفته است. پرسش آن است که آیا بافندگان و تولید کنندگان فرش سنتی افغانستان، بدون آموزش های هنری، چگونه و با چه سامانه ای به این مهم دست یافته اند؟

و آیا توان بازخوانی و دسته بندی در این گونه آثار امکان پذیر است؟ با این نگاه پس از بررسی مختصر نقش و طرح در قالی بافی، به بررسی نمونه هایی که به فرش جنگ افغانستان مشهورند پرداخته شد و نتیجتا با رهیافت به دست آمده یکی از آثار برجسته ی ایجاد شده در این زمینه تحلیل هنری شده است.

جنگ به عنوان یک فرآیند اجتماعی در هر جامعه ای که رخ دهد وجوه مختلف زندگی انسان را تحت تاثیر قرار میدهد. از جمله­ ی این حوزه ها، زمینه های تولیدات هنری است. و گاه این تولیدات الزاما توسط هنرمندان آکادمیک و با رویکرد و زبان هنری شناخته شده ی روز تولید نمیشود. از آثار پیش از تاریخ تا امروز آدمیان به هر شکل که توانسته اند موضوع جنگ را بازتاب داده اند و در بسیاری از این تولیدات، بخش نامطلوب آن را به امید توقف و تغییر به تصویر کشده اند. از آخرین نمونه های اینگونه آثار که توسط مردمان عادی و سنتی در اعلام انزجار از جنگ بیان شده فرش هایی است که در افغانستان بافته شده و در آن ها إلمان های جنگ، به عنوان موضوعی آزار دهنده مورد اشاره قرار گرفته است. پرسش آن است که آیا بافندگان و تولید کنندگان فرش سنتی افغانستان، بدون آموزش های هنری، چگونه و با چه سامانه ای به این مهم دست یافته اند؟

و آیا توان بازخوانی و دسته بندی در این گونه آثار امکان پذیر است؟ با این نگاه پس از بررسی مختصر نقش و طرح در قالی بافی، به بررسی نمونه هایی که به فرش جنگ افغانستان مشهورند پرداخته شد و نتیجتا با رهیافت به دست آمده یکی از آثار برجسته ی ایجاد شده در این زمینه تحلیل هنری شده است.

منابع: 

فصلنامه مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان وبلوچستان،سال دهم ،شماره ۳۴،بهار وتابستان ۱۳۹۷،ص۲۳۴-۲۱۱