نمایشگاه گل و نقش زرتشتی دوزی

نمایشگاه گل ونقش(زرتشتی دوزی)۱۹ و۲۰ خرداد همراه با نشست تخصصی تاریخ زرتشتی دوزی در ایران ومعرفی  ...

دیدار با ازدست گستردنی های دستباف

زمان برگزاری: 19 و20 اسفند ماه 1400 محل برگزاری: سالن نمایشگاه خانه صنایع دستی و بوم گردی هفت‌دست

بهار در خانه هفت دست
بهار در خانه هفت دست

زمان برگزاری: 12 و13اسفند ماه 1400 محل برگزاری: سالن نمایشگاه خانه صنایع دستی و بوم گردی هفت‌دست

نمایشگاه: بهمن ماه خانه هفت دست

زمان برگزاری: 21 و 22 بهمن ماه 1400 محل برگزاری: سالن نمایشگاه خانه صنایع دستی و بوم گردی هفت‌دست

نمایشگاه: یلدای خانه هفت دست
نمایشگاه: یلدای خانه هفت دست

زمان برگزاری: 25 و 26 آذرماه 1400 محل برگزاری: سالن نمایشگاه خانه صنایع دستی و بوم گردی هفت‌دست

نماشگاه: کوچار هنر فرابکر
نمایشگاه کوچار هنر فرابکر

زمان برگزاری: 21 و 22 اسفند ماه 1399 محل برگزاری: سالن نمایشگاه خانه صنایع دستی و بوم گردی هفت‌دست

نمایشگاه تن پوش وپیرایه های گوین
نمایشگاه تن پوش وپیرایه های گوین

زمان برگزاری: 12 الی 13 تیرماه 1399 محل برگزاری: سالن نمایشگاه خانه صنایع دستی و بوم گردی هفت‌دست

نمایشگاه زنان آفتاب
نمایشگاه زنان آفتاب

تاریخ برگزاری: 15 الی 17 اسفند 1397 محل برگزاری : سالن نمایشگاه خانه صنایع دستی و بوم گردی هفت‌دست

نمایشگاه دست‌آفریده‌های زنان گلستان
نمایشگاه دست‌آفریده‌های زنان گلستان

تاریخ برگزاری: 22 الی 24 خرداد 1398 محل برگزاری: سالن نمایشگاه خانه صنایع دستی و بوم گردی هفت‌دست

نمایشگاه هامین دوچ

سوزن دوزی دختران بانوک تاریخ برگزاری: 16 الی  18 مرداد 1398 محل برگزاری: سالن نمایشگاه خانه صنایع...